Monday, May 14, 2012

ಆಶ್ - ಅಭಿ ಮುದ್ದಿನ ಬೇಬಿ

¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀ
CªÀÄä£ÀAvÉ «±Àé¸ÀÄAzÀjAiÀiÁUÀÄvÁÛ¼ÉãÉÆÃ
CfÓAiÀÄAvÉ C¥ÀƪÀð £ÀnAiÀiÁV
PÉÆÃn PÉÆÃn UÀ½¸ÀÄvÁÛ
JA.¦.AiÀÄÆ DUÀÄvÁÛ¼ÉãÉÆÃ
CxÀªÁ PÁgÀt PÉýzÉÆqÉ C¥Àà£ÀAvÉ
£ÉÆà LrAiÀiÁ UÉmï LrAiÀiÁ
JAzÀÄ©qÀÄvÁÛ¼ÉãÉÆÃ

No comments :

Post a Comment